پیشنهاد لحظه ای

.style-2 #content-widget-header-695f76317a358493edb8e81ab8293cf4, #content-widget-header-695f76317a358493edb8e81ab8293cf4 a.archive , #content-widget-695f76317a358493edb8e81ab8293cf4 .more .btn-primary{
background-color: #ef5661;
}

#content-widget-695f76317a358493edb8e81ab8293cf4 a:hover, #content-widget-695f76317a358493edb8e81ab8293cf4 .owl-item .price ins, #content-widget-695f76317a358493edb8e81ab8293cf4 .owl-item .price, #content-widget-695f76317a358493edb8e81ab8293cf4 .owl-item .price span.amount{
color: #ef5661;
}

#content-widget-header-e9646025c874a005cf74c25006b4a4d8 a.archive, .content-widget.slider-2 .carousel-indicators li.active{
background-color: #ef5661;
}

#content-widget-b99c5a3275e6b74adae0ece5d64de0f1 .progress-bar{
background-color: #ef5661;
}

#content-widget-header-b99c5a3275e6b74adae0ece5d64de0f1 a.archive ,#content-widget-b99c5a3275e6b74adae0ece5d64de0f1 .carousel-indicators li.active{
background-color: #ef5661;
}
#content-widget-b99c5a3275e6b74adae0ece5d64de0f1 .product-info .static-title span, #content-widget-b99c5a3275e6b74adae0ece5d64de0f1 .product-info .box-title span,#content-widget-b99c5a3275e6b74adae0ece5d64de0f1 a:hover, #content-widget-b99c5a3275e6b74adae0ece5d64de0f1 .product-info .feature-daels-price, #content-widget-b99c5a3275e6b74adae0ece5d64de0f1 .product-info .footer-sec .finished{
color: #ef5661;
}
#content-widget-b99c5a3275e6b74adae0ece5d64de0f1 .carousel-indicators li::before{
border-color: transparent #ef5661 transparent transparent;
}
#content-widget-b99c5a3275e6b74adae0ece5d64de0f1 .carousel-inner .carousel-item .discount-percent{
background-color: #ef5661;
}

//artchoob.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003456.jpg
//artchoob.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003547.jpg
//artchoob.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003322.jpg
//artchoob.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003463.png
//artchoob.com/wp-content/uploads/2019/05/1000003513.jpg


جدیدترین مقالات
آخرین اخبار وبلاگ


#content-widget-46d649fd56334c12b45b1d32ff7f87a8 .icon{
color: #777;
background-color: #ddd;
}
#content-widget-46d649fd56334c12b45b1d32ff7f87a8 .title h6{
color: #666666;
}
#content-widget-46d649fd56334c12b45b1d32ff7f87a8 .subtitle span{
color: #777;
}

#content-widget-header-d1aaa18bb616b4764c378dbd5f2be5fc a.archive{
background-color: #ef5661;
}
#content-widget-d1aaa18bb616b4764c378dbd5f2be5fc article.item figcaption time{background-color: #ef5661;}

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه